Assalamu'alaikum.

Assalamu'alaikum
Selamat datang di blog ini. Terimaksih atas kunjungannya sahabat

Semoga dapat bermanfaat untuk membuat kita lebih baik lagi, amin....
(bagi yang ingin copy and share artikel yang ada dblog ini, silahkan saja, asal cantumkan sumbernya... :)

Friday, 27 August 2010

Pengakuan Iblis

KESAKSIAN IBLIS :

sayaakan berbagi tentang suatu hadits yang luar biasa dahsyat maknanya.Saya yakin cukup dengan suatu hadist ini jika setiap kita membaca,menyelami dan mengamalkannya dengan baik insya Allah kita akan menjadimukmin sejati. Tak perlu berpanjang, berikut kutipan lengkapnya:DariMuadz bin Jabal dari Ibu Abbas: Ketika kami sedangbersama RasulullahSAW di kediaman seorang sahabat Anshar, terdengarpanggilan seorang dariluar rumah:" wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalianakan membutuhkanku. "Rasulullah bersabda." Tahukahkalian siapa yangmemanggil?" Kami menjawab: "Allah dan rasulNya yanglebih tahu". Beliaumelanjutkan, "itu iblis, laknat Allah bersamanya."Umar bin Khattabberkata : "izinkan aku membunuhnya wahai Rasullulah".Nabi menahannya:"Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allahmemberinya kesempatanhingga hari kiamat? Lebih bukakan pintu untuknya,sebab dia telahdiperintahkan untuk ini, pahamilah apa hendak iakatakan dan dengarkandengan baik".

Ibnu Abbas RA berkata:pintu lalu dibuka, ternyatadia seperti seorang kakek yang cacat satumatanya. Di janggutnyaterdapat 7 helai rambut seperti rambut kuda,taringnya terlihat sepertitaring babi, bibirnya seperti bibir sapi.Iblis berkata: "Salam untukmuMuhammad. Salam untukmu para hadirin",Rasulullah SAW lalu menjawab:"Salam hanya milik Allah SWT sebagaimakhluk terlaknat, apakeperluanmu?"Iblis menjawab: " Wahai Muhammad, aku datang kesini bukanatas kemauanku, namun karena terpaksa"."Siapa yangmemaksamu?""Seorangmalaikat utusan Allah mendatanganiku dan berkata:Allah SWTmemerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukandiri.Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia.Jawablahdengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andaikauberdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debuyangditiup angin "."Oleh karena itu aku sekarangmendatanganimu.Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika akuberdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu punyang paling besarmenimpaku daripada cacian musuh".

*Orang yang dibenci Iblis*

RasulullahSAWlalu bertannya kepada iblis: "Kalau kau benar jujur, siapakahmanusiayang paling kau benci?" iblis segera menjawab: "Kamu, kamu dan orangsepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci.""Siapaselanjutnya?" tanya Rasulullah"Pemuda yang bertaqwa memberikan dirinyamengabdi kepada Allah SWT.""Lalu Siapa lagi?""Orang alim dan wara'(loyal)""Lalu siapa lagi?""Orang yang selalu bersuci.""Siapalagi?""Seorang yang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkankesulitannya kepada orang lain?""Apa tanda kesabarannya?""WahaiMuhammad,jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari,Allah akan memberi pahala orang – orang yang sabar"."Selanjutnyaapa?""Orang yang bersyukur""Apa tanda kesukurannya ?""ia mengambilkekayaannya dari tempatnya, dan mengeluarkannya juga daritempatnya"."Orang seperti Abu Bakar menurutmu?""Ia tidak menurutiku dimasa jahiliyah, apalagi dalam Islam.""Umar bin Khattab ?""Demi Allahsetiap berjumpa dengannya aku pasti kabur.""Usman bin Affan?""Aku Malukepada orang yang malaikat pun malu kepadanya.""Ali bin AbiThalib?""Akuberharap darinya agar kepalaku selamat, dan berharap iamelepaskanku dan aku melepaskannya. Tetapi ia tak akan mau melakukanitu." (Ali AbiThalib selalu berdzikir terhadap Allah SWT).

* Amalan yang Dapat Menyakiti Iblis*

"Apayang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak shalat?""Aku merasa panas dingin dan gemetar," "kenapa ?""Sebab, setiapseorang hamba bersujud 1x kepada Allah, Allah mengangkatnya 1derajat.""Jika seorang umatku berpuasa ?""Tubuhku terasa terikat hinggaia berbuka.""Jika ia berhaji ?""Aku seperti orang gila.""Jika iamembaca al – qur'an ?""Aku merasa meleleh laksana timah di atasapi""Jika ia bersedekah"" Itu sama saja orang tersebut membelah tubuhkudengan gergaji.""Mengapa bisa begitu ?""Sebab dalam sedekah ada 4keuntungan baginya. Yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai,sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api nerakadan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya.""Apa yang dapatmematahkan pinggangmu ?""Suara kuda perang dijalan Allah.""Apa yangdapat melelehkan tubuhmu ?""Taubat orang bertaubat.""Apa yang dapatmembakar hatimu?""Istighfar diwaktu siang dan malam.""Apa yang dapatmencoreng wajahmu ?"" Sedekah yang diam – diam."" Apa yang dapatmerusak wajahmu ?"" Shalat fajar."" Apa yang dapat memukul kepalamu?""Shalat berjama'ah."" Apa yang paling mengganggumu ?"" Majelis paraulama."" Bagaimana cara makanmu ?"" Dengan tangan kiri dan jariku .""Dimanakah kau menaungi anak – anak mu dimusim panas ?"" Dibawah kukumanusia ."

* Manusia Yang Menjadi Teman Iblis*

Nabilalu bertanya : "Siapa temanmu wahai Iblis ?""Pemakan riba""Siapasahabatmu ?"" Pezina"" Siapa teman tidurmu "" Pemabuk. "" Siapautusanmu ?"" Tukang sihir."" Apa yang membuatmu gembira ?"" Bersumpahdengan cerai."" Siapa kekasihmu?"" Orang yang meninggalkan shalatjum'at."" Siapa manusia yang paling membahagiakanmu ?"" Orang yangmeninggalkan shalatnya dengan sengaja."

*Iblis Tidak Berdaya Dihadapan Orang yang Ikhlas*

RasullullahSAW lalu bersabda :"Segala puji bagi Allah yang telah membahagiakanumatku dan menyengsarakanmu"."Iblis segera menimpali : " tidak. Takakan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir. Bagaimana kaubisa berbahagia dengan umatmu,sementara aku bisa masuk ke dalam alirandarah mereka dan mereka takbisa melihatku. Demi yang menciptakan dirikudan memberikanku kesempatan hingga hari akhir, aku akan menyesatkanmereka semua. Baik yang bodoh, atau yang pintar, yang bisa membaca dantidak bisa membaca,yang durjana dan yang saleh, kecuali hamba Allahyang ikhlas.""Siapa orang yang ikhlas menurutmu ?""Tidaklahkautahu wahai Muhammad, bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak,ia bukan orang yang ikhlas. Jika kau lihat orang yang tidak menyukaidinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, aku bisa pastikanbahwa ia orang yang ikhlas, maka aku meninggalkannya. Selama seoranghamba masih menyukai harta dan sanjungan dan hatinya selalu terikatdengan kesenangan dunia, ia sangat patuh padaku. "

*Iblis dibantu oleh 70.000 anak – anaknya*

Tahukahkamu Muhammad, bahwa aku mempunyai 70.000 anak dan setiap anakmemilki70.000 syaitan. Sebagian ada yang aku tugaskan untuk menggangguulama.Sebagian untuk mengganggu anak – anak muda, sebagian untukmengganggu orang tua sebagian untuk menggunggu wanita tua, sebagiananakku juga aku tugaskan kepada para zahid. Aku punya anak yang sukamengencingi telinga manusia sehingga ia tidur pada shalat berjama'ah.Tanpanya manusia tidak akan mengantuk pada waktu shalat berjama'ah.

Akupunya anak yang suka menaburkan sesuatu dimata orang yang sedangmendengarkan ceramah ulama hingga mereka tertidur hingga pahalanyaterhapus.Aku punya anak yang senang berada dilidah manusia.Jikaseseorang melakukan kebajikan lalu ia beberkan kepada manusia, maka99%pahalanya akan terhapus.Pada setiap seseorang wanita yangberjalan,anakku dan syaitan duduk dipinggul dan pahanya, lalumenghiasinya agarsetiap orang memandanginya.Syaitan juga berkata,"Keluarkan tanganmu", lalu ia mengeluarkan tangannya lalu syaitan punmenghiasi kukunya. Mereka, anak –anakku selalu menyusup dan berubah kesatukondisi ke kondisi lainnya, dari satu pintu ke pintu lainnyauntukmenggoda manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasanmereka.Akhirnya mereka menyembah allah tanpa ikhlas, namun mereka tidakmerasa.Tahukahkamu, Muhammad ? Bahwa ada rahib yang telah beribadatkepada Allahselama 70 tahun. Setiap orang sakit yang didoakan olehnyasembuhseketika. Aku terus meggodanya hingga ia berzina, membunuh dankufur.

*Cara Iblis Menggoda*

Tahukahkau Muhammad, dusta berasal dari diriku?Akulahmahluk pertama yangberdusta. Pendusta adalah sahabatku. Barang siapabersumpah denganberdusta, ia kekasihku. Tahukah kau Muhammad? Akubersumpah kepada Adamdan Hawa derngan nama Allah bahwa aku benar-benarmenasihatinya. Sumpahdusta adalah kegemaranku. Ghibah (gosip) danNamimah (adu domba)kesenanganku. Kesaksian palsu kegembiraanku. Orangyang bersumpah untukmenceraikan istrinya ia berada di pinggir dosawalau hanya sekali danwalaupun ia benar. Sebab barang siapamembiasakan dengan kata-katacerai, isterinya menjadi haram baginya.Kemudian ia akan beranak cucuhingga hari kiamat. Jadi semua anak-anakzina dan ia masuk neraka hanyakarena satu kalimat, Cerai.

WahaiMuhammad, umatmu ada yang sukamengulur – ngulur shalat, Setiap ia hendak berdiri untuk shalat, akubisikkan padanya waktu masih lama,kamu masih sibuk, lalu ia menundanyahingga ia melaksanakan shalat diluar waktu, maka shalat itudipukulkannya ke mukanya.

Jika ia berhasil mengalahkanku, akubiarkan ia shalat. Namun aku bisikkan ketelinganya lihat kiri dankananmu, ia pun menoleh. Pada saat itu aku usap dengan tanganku dankucium keningnya serta aku ucapkan 'shalat mu tidak sah'. Bukankah kamutahu Muhammad, orang yang banyak menoleh dalam shalatnya akandipukul.Jika ia shalat sendirian, aku suruh dia untuk bergegas. Ia punshalat seperti ayam yang mematuk beras.Jika ia berhasil mengalahkankudan ia shalat berjama'ah, aku ikat lehernya dengan tali, hingga iamengangkat kepalanya sebelum imam, atau meletakkan sebelum imam. Kamutahu bahwa melakukan itu batal shalatnya dan wajahnya akan dirubahmenjadi wajah keledai.Jika ia berhasil mengalahkanku, aku tiuphidungnya hingga ia menguap dalam shalat. Jika ia tidak menutupmulutnya ketika menguap, syaitan akan masuk ke dalam dirinya, danmembuatnya menjadi bertambah serakah dan gila dunia. dan ia pun semakintaat padaku.Kebahagiaan apa untukmu, sedangkan aku memerintahkan orangmiskin agar meninggalkan shalat. Aku katakanpadanya, "Kamu tidak wajibshalat, shalat hanya wajib untuk orang yangberkecukupan dan sehat.Orang sakit dan miskin tidak. Jika kehidupanmutelah berubah baru kaushalat.

Ia pun mati dalamkekafiran. Jika ia mati sambilmeninggalkan shalat maka Allah akan menemuinya dalamkemurkaan. WahaiMuhammad, apakah engkau akan bergembira dengan umatmupadahal akumengeluarkan seperenam mereka dari Islam ?"

*10 Permintaan Iblis Kepada Allah SWT*

"Berapayang kau pinta dari Tuhanmu?""10 macam"" Apa saja?""Akuminta agar Allahmembiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia,Allah mengizinkan.Allah berfirman, "Berbagilah dengan manusia dalamharta dan anak. Danjanjikanlah mereka, tidaklah janji setan kecuali tipuan"(Qs Al Isra:64).Harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya. Aku juga darimakanan haram dan bercampur dengan riba. Akujuga makan dari makananyang tidak dibacakan nama Allah.Aku minta agar Allah membiarkanku ikutbersama dengan orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindungdengan Allah. Maka setan ikutbersamanya dan anak yang dilahirkan akansangat patuh kepada syaitan.Akuminta agar bersama dengan orang yangmenaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal. Aku minta agar Allahmenjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Aku minta agar Allah menjadikanpasar sebagai masjidku. Akuminta agar Allah menjadikan syair sebagaiQuranku. Aku minta agar Allahmemberikan saudaraku, maka ia jadikanorang yang membelanjakan hartanyauntuk maksiat sebagai saudaraku. Allahberfirman, " Orang – orang boros adalah saudara – saudara syaitan."(Qs. Al – Isra:27).WahaiMuhammad, aku minta agar Allah membuatku bisamelihat manusia sementara mereka tidak bisa melihatku. Dan aku mintaagar Allah memberikukemampuan untuk mengalir dalam aliran darahmanusia. Allah menjawab,"silakan", aku bangga dengan hal itu hinggahari kiamat. Sebagian besarmanusia bersamaku di hari kiamat.

Iblis berkata : " Wahai Muhammad, aku tak bisa meyesatkan orang sedikitpun, aku hanya bisa membisikkan dan menggoda,"Jikaaku bisa menyesatkan, tak akan tersisa seorang pun. Sebagaimanadirimu,kamu tidak bisa memberi hidayah sedikitpun, engkau hanya Rasulyangmenyampaikan amanah. Jika kau bisa memberi hidayah, tak akanadaseorang kafir pun dimuka bumi ini. Kau hanya bisa menjadi penyebabuntuk orang telah ditentukan sengsara. Orang yang bahagia adalahorangyang telah ditulis bahagia sejak diperut ibunya. Dan orangyangsengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjakdalamkandungan ibunya.

Rasulullah SAW lalu membaca ayat : "Merekaakan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah SWT"(QSHud : 118 – 119). Juga membaca, "Sesungguhnya ketentuan Allahpastiberlaku: (Qs Al-Ahzab :38). Iblis lalu berkata : "Wahai RasulAllahtakdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maha suciAllahyang menjadikanmu pemimpin para Nabi dan Rasul, pemimpin penduduksurga, dan yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk – makhluk celakadan pemimpin penduduk neraka. Aku si celaka yang terusir. Ini akhiryang ingin aku sampaikan kepadamu. Dan aku tak berbohong."

Sumber : suntingan dr catatan seorang sahabat Al-aji Aji

(Kitab Sajaratul Kaun oleh Muhyidin Ibnu Arabi /Darul 'Ilmi al – Munawar asy-Syamsiyah, Madinah.)

~"Ulamawara berkata : Berbuat baiklah sekuat tenagamu untuk mencapaiSYURGA,danjanganlah engkau Menyandarkan terlebih dahulu kepada TAKDIR"~


semoga bermanfaat...

sumber: http://www.facebook.com/notes/adie-ajah-deh/pengakuan-iblis/428921181161

No comments:

Post a Comment